top of page

Gegevensbescherming


1. Privacy in één oogopslag
Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee you  persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Vind gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming
Zie onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.


Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de rubriek "Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.


Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan z zijn. B. be gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.


Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw gegevens
om opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Ook heb je het recht onder
om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.


2. Hosting
WIX
We hosten onze website op Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël (hierna "WIX"). WIX een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, wordt WIX gebruikt om gebruikersgedrag, bezoekersbronnen, websitebezoekersregio en
Bezoekersaantallen geanalyseerd. WIX slaat cookies op in uw browser die nodig zijn om de website weer te geven en om de veiligheid te garanderen (noodzakelijke cookies).
De gegevens die via WIX worden verzameld, kunnen op verschillende servers over de hele wereld worden opgeslagen. De WIX-servers staan onder meer in de VS.
Details zijn te vinden in de WIX-verklaring inzake gegevensbescherming:
https://www.wix.com/about/privacy. Volgens WIX is de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen gebaseerd op de standaard contractuele clausules
van de Europese Commissie of vergelijkbare garanties onder artikel 46 AVG. Details zijn hier te vinden: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.
WIX wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


3. Algemene informatie en verplichte informatie
privacy
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

John Peters
Süderstrae 3
25709 Kaiser-Wilhelm-Koog
Telefoon: +49 (0) 4856 368
E-mail: peters@kohl-direkt.de


De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).


opslagduur
Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.


Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website
site
Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a) AVG. Als u instemt met het opslaan van cookies of toegang tot informatie in
Als uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdrukken) toestemming heeft gegeven, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 (1) (b) AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 (c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgrondslagen.

 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen
We gebruiken tools van onder meer in de VS gevestigde bedrijven
Derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn,
persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan beveiligingsautoriteiten zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Daarom kan het niet
Het kan worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen:
Direct mail (Art. 21 AVG)
INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG
INDIEN U GEDAAN HEBT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD,
RAADPLEEG DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U bezwaar maakt,
WIJ ZULLEN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN TENZIJ WE UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE VOORUITGAAN VOOR UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING IS VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE CLAIMS (OBJECTIEF 21). ).
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR
IN STIJL VAN. 21 ABS. 2 AVG).


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.


Informatie, verwijdering en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.


Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in
volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u
verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om te oefenen,
Als u juridische claims moet verdedigen of doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.


SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.  Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


4. Gegevensverzameling op deze website
Contact Formulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit de
Aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt voor het verwerken van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen worden door ons opgeslagen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgevraagd; toestemming is op elk moment
herroepbaar. De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.
Aanvraag per e-mail, telefoon of fax Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, zal uw aanvraag alles omvatten
De resulterende persoonsgegevens (naam, verzoek) worden door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u ons opdraagt ze te verwijderen
verzoeken dat u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.


5. Plug-ins en hulpmiddelen
Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.


Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Bron:
https://www.e-recht24.de

bottom of page